Environment Climate Weather ETA
About Profile Contact ETA model • HIBU model je korišcen i u mnogim naučnim i operativnim meteorološkim ustanovama po svetu, kao npr.: u
      Geofizičkoj laboratoriji za dinamiku fluida (GFDL) iz Prinstona, na Univerzitetu u Prinstonu, SAD; na Univerzitetu u
      Bolonji, Italija; u Bugarskoj akademiji nauka; u meteorološkim službama Egipta, Irske, Koreje i Turske.
 • Eta model, zasnovan na HIBU modelu, je razvijen u saradnji Instituta za meteorologiju Univerziteta u Beogradu i
      Nacionalnog meteorološkog centra SAD iz Vašingtona.
 • Naziv dolazi od vertikalne eta koordinate koja se koristi u modelu, a njena definicija je originalna ideja
      Prof. Mesingera.
 • Instaliran je na gotovo svim poznatim, većim kompjuterima i superkompjuterima (npr. IBM, Cyber, Vax, Cray i
      Convex), kao i na grafickim radnim stanicama (npr. SUN, INDIGO, INDY, POWER CHALLENGE, INDIGO), a i na
      malo jačim ličnim računarima PC (Cluster system).
 • U NMC SAD u Vašingtonu model se koristi operativno (dva puta dnevno) od sredine 1993. godine, a takođe se
      koristi i za eksperimentalne i istraživacke svrhe.
 • Eta model se koristi u preko trideset meteoroloških institucija u svetu, prvenstveno za istraživanja, a od tog broja
      u šest institucija se koristi i za računanje operativne prognoze vremena.

  Opšte karakteristike Eta modela
 • Model za ograničenu oblast;
 • Model sa primitivnim jednačinama;
 • Prognostičke promenljive su: prizemni pritisak (Ps), virtuelna temperatura (Tv), specifična vlažnost (q),
      komponente vetra (u i v) i turbulentna kinetička energija (Q2). Prizemna polja uključuju prizemnu potencijalnu
      temperaturu, vlažnost tla i akumulirane padavine;
 • Koristi metod mreže tačaka, na polurazmaknutoj Arakavinoj E mreži (Arakawa and Lamb 1977) u transformisanim
      sfernim koordinatama;
 • Ima ugrađenu specijalnu tehniku za sprečavanje razdvajanja rešenja (Mesinger 1973; Janjić 1974, 1979);
 • Vertikalna koordinata je η (eta) koordinata, kao generalizacija σ (sigma) koordinate (Phillips 1957),
      sa stepenastom prezentacijom planina (Mesinger 1984). Model se može puštati i u jednom i drugom (η i σ) modu
      bez ikakvih izmena u kodu;
 • U horizontalnoj advekciji model ima ugrađenu kontrolu nelinearne kaskade energije (Janjić 1984);
 • Vremensko diferenciranje je eksplicitno sa rascepljivanjem (Mesinger 1977; Janjić 1979);
 • Za planetarni granični sloj koristi se Melor-Jamada parametrizaciona šema nivoa 2.5 (Vager and
      Zilitinkevitch 1968; Zilitinkevitch 1970; Mellor and Yamada 1974, 1982; Janjić 1990, 1994);
 • Za "prizemni" sloj se koristi Melor-Jamada parametrizaciona šema nivoa 2 sa plitkim dinamičkim turbulentnim
      slojem na dnu (Janjić 1990, 1994);
 • Bočna difuzija je četvrtog reda sa dufuzionim koeficijentom koji zavisi od deformacije i turbulentne
      kinetičke energije;
 • Prizemni procesi, kao što su isparavanje, sneg, topljenje, hidrologija i dr., su uključeni (Janjić 1990, 1994);
 • Uključene su padavine velikih razmera i modifikovana Bets-Miler-Janjić konvekciona šema za plitku i
      duboku konvekciju (Betts 1986; Betts and Miller 1986);
 • Radijaciona šema je NMC, verzija GLAS (GLAS - Goddard Laboratory for Atmospheric Sciences) radijacione šeme
      (Davies 1982; Harshvardhan and Corsetti 1984; Harshvardhan et al. 1989; Randall et al. 1989).

  Primene Eta modela
 • Za operativne potrebe, za izradu prognostičkog materijala za kratkoročne prognoze vremena, do tri dana
      unapred. (Slike pčcetnih polja i 48 h prognoze, Film promena polja tokom integracije, Tekst aktuelne prognoze
      vremena i snimljen tonski i video zapis teksta aktuelne prognoze vremena)
 • Za istraživanja raznih procesa u atmosferi.
 • Pregled svih primena i referenci o modelu: Bibliografija beogradske modelarske grupe.
 • Na osnovu verifikacija model pokazuje dobre rezultate, a naročito kod situacija sa jakim olujnim nepogodama.
 • Operativno model je uspešno prognozirao nailazak, razvoj i kretanje nekoliko tropskih ciklona (npr. Hugo, Allison,
      Chantal i dr.), a pokazao je i dobre rezultate kod modeliranja tropskih ciklona.
 • U neoperativnim istraživanjima za zavetrene alpske ciklogeneze u Mediteranu, koje su naročito značajne za vreme
      u našim krajevima, a i za zavetrene ciklogeneze u istocnoj Aziji u zavetrini planina Altai-Sajen. Istraživanja su
      pokazala sličnost između istočno-azijskih i mediteraniskih ciklogeneza.
 • Za proučavanje olujne bure i košave. Model se koristi zajedno sa modelom trodimenzionalnih trajektorija, kojim
      se delić vazduha prati tokom kretanja preko orografije, koja je jedan od osnovnih faktora u pojavi ovih vetrova
      (Film trajektorija bure).
 • U prognoziranju transporta zagađujućih materija kroz atmosferu, koje se zasniva na modelu trajektorija, kojim se
      određeno zagađenje u atmosferi prati tokom rada modela (Slike i film ). Može se pratiti kretanje
      zagađujućih materija od mesta na kome se zagađenja ispuštaju u atmosferu pa na dalje (trajektorije unapred),
      a takode se mogu racunati trajektorije koje dolaze na odredeno mesto, tako da se vidi odakle je delic došao u to
      izabrano mesto (trajektorije unazad), a sve to se računa na više vertikalnih nivoa.
 • U avio saobraćaju, pored standardnih proznoza koje se rade za potrebe bezbednosti vazdušnog saobraćaja,
      koriste i prognoze vetra u atmosferi za utvrđivanje optimalnih maršruta za vazduhoplove.